ClickCease
Znajdź mieszkanie

Informacje o akcjonariacie

, jesteś w: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Projekty uchwał Formularze Informacje o akcjonariacie

Ogólna liczba akcji w spółce to 447 558 311 (słownie: czterysta czterdzieści siedem milionów pięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta jedenaście).

Liczba głosów z akcji w dniu ogłoszenia walnego zgromadzenia to 447 558 311
(słownie: czterysta czterdzieści siedem milionów pięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta jedenaście).

Wszystkie akcje spółki są akcjami zwykłymi na okaziciela

Więcej informacji na temat akcjonariatu znajdą Państwo na stronie http://www.develia.pl/pl/akcjonariat"