ClickCease
Znajdź mieszkanie

Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu LC Corp S.A. w dniu 6.12.2013 r.


Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5%

Zarząd LC Corp S.A. „Emitent" zgodnie z art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych, przekazuje niniejszym wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu LC Corp S.A. w dniu 6 grudnia 2013 r.

1. LC CORP B.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia
Liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji na Walnym Zgromadzeniu: 214.701.110, co uprawniało w dniu 6.12.2013 r. do 92,21 % głosów oraz stanowi 47,97 % ogólnej liczby głosów.
2. LESZEK CZARNECKI
Liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji na Walnym Zgromadzeniu: 14.424.564, co uprawniało w dniu 6.12.2013 r. do 6,19 % głosów oraz stanowi 3,22 % ogólnej liczby głosów.