ClickCease
Znajdź mieszkanie

Informacje o akcjonariacie

, jesteś w: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Projekty uchwał Dokumentacja przedstawiana Walnemu Zgromadzeniu Formularze Informacje o akcjonariacie Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Ogólna liczba akcji w spółce to 447 558 311 (słownie: czterysta czterdzieści siedem milionów pięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta jedenaście). 

Liczba głosów z akcji w dniu ogłoszenia walnego zgromadzenia to 447 558 311
(słownie: czterysta czterdzieści siedem milionów pięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta jedenaście). 

Wszystkie akcje spółki są akcjami zwykłymi na okaziciela.

Więcej informacji na temat akcjonariatu znajdą Państwo na stronie https://www.develia.pl/pl/akcjonariat