ClickCease
Znajdź mieszkanie

Informacja o rezygnacji Przewodniczącego Rady Nadzorczej


Zarząd LC Corp S.A. („Emitent”) informuje, iż w dniu 20 września 2017 r. Emitent otrzymał zawiadomienie o złożeniu przez Pana dr Leszka Czarneckiego rezygnacji z funkcji Członka Rady Nadzorczej i jej Przewodniczącego spółki LC Corp S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dniem 20 września 2017 r. wraz z zrzeczeniem się przez niego wszelkich roszczeń wobec Emitenta z tytułu tej funkcji.

 

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 lit a) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (D.U. Nr 184, poz. 1539 z 2005 roku ze zmianami) w związku z § 5 ust. 1 pkt 21 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 ze zmianami).