ClickCease
Znajdź mieszkanie

Informacje o akcjonariacie

, jesteś w: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Formularze Projekty uchwał Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Informacje o akcjonariacie Dokumentacja przedstawiana Walnemu Zgromadzeniu

Ogólna liczba akcji w spółce to 447 558 311 (słownie: czterysta czterdzieści siedem milionów pięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta jedenaście). 

Liczba głosów z akcji w dniu ogłoszenia walnego zgromadzenia to 447 558 311
(słownie: czterysta czterdzieści siedem milionów pięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta jedenaście). 

Wszystkie akcje spółki są akcjami zwykłymi na okaziciela

Więcej informacji na temat akcjonariatu znajdą Państwo na stronie www.develia.pl/pl/akcjonariat​