Przekroczenie przez Akcjonariusza 10% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu

Raport bieżący 029/2009