Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 9 miesięcy zakończony 30 września 2009 roku

Raport okresowy