Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres sześciu miesięcy zakończony dnia 30-06-2008 roku

Raport okresowy