Zawarcie znaczącej umowy nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości przez spółkę zależną.

Raport bieżący 005/2008