ClickCease
Znajdź mieszkanie

LC Corp Service S.A.

INFORMACJE O SPÓŁCE 

LC Corp Service S.A.  
ul. Powstańców Śląskich 2-4
53 - 333 Wrocław

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000781238,

REGON: 383070009, 
NIP: 8992860861,

kapitał zakładowy: 630.000,00 zł,
kapitał opłacony w całości

 

KOMUNIKACJA Z AKCJONARIUSZAMI

Zarząd spółki pod firmą LC Corp Service Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (dalej jako „Spółka”), przy ul. Powstańców Śląskich numer 2-4 (kod pocztowy 53-333 Wrocław), posiadającej numer NIP: 8992860861, REGON: 383070009, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000781238, w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa Akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. ul. Powstańców Śląskich 2-4, 53-333 Wrocław, X piętro, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 8.00 – 17.00.

Złożenie dokumentów akcji (odcinka zbiorowego) odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem.    

  

                                                                                                             

Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat