ClickCease
Znajdź mieszkanie

Połączenie Emitenta ze spółką zależną


Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd LC Corp S.A. („Emitent"), informuje, że w dniu 24 listopada 2011 r. powziął informację iż Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego dokonał w dniu 17 listopada 2011 r. („Dzień połączenia") rejestracji połączenia LC Corp S.A. (Spółka Przejmująca) z LC Corp Invest Sp. z o.o. (Spółka Przejmowana - dawniej LC Corp Invest III Sp. z o.o. Sp. k.). Emitent jako Spółka Przejmująca prowadzi działalność w zakresie holdingów finansowych natomiast Spółka Przejmowana była spółką celową która realizowała inwestycję wielorodzinną w ramach Osiedla Przy Promenadzie w Warszawie.

Połączenie zostało dokonane w trybie art. 492 §1 pkt. 1 k.s.h. poprzez przeniesienie na Spółkę Przejmującą - jako jedynego wspólnika Spółki Przejmowanej, całego majątku Spółki Przejmowanej.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 14 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259).

Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat