§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Regulamin konkursu, organizowanego przez Spółkę (odpowiedzialnej za realizację inwestycji mieszkaniowej, zwaną dalej „Organizatorem”), określa zasady konkursu „Polecaj nas i odbieraj nagrody” („Konkurs”) polegającego na nagrodzeniu każdego uczestnika, którzy skutecznie poleci ofertę Organizatora nowym klientom na zasadach określonych poniżej.
 1. Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwa Dyrektor ds. Sprzedaży Tomasz Kaleta.
 1. Konkurs obowiązuje od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.
 2. Niniejszy Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
 3. Uczestnikiem Konkursu może być pełnoletnia osoba fizyczna, która dokonała zakupu lokalu mieszkalnego (na podstawie umowy przedwstępnej, umowy deweloperskiej, umowy sprzedaży przenoszącej własność) w inwestycjach realizowanych przez Develia S.A. oraz spółki celowe należącego do grupy spółek Develia S.A. („Uczestnik”).
 4. Uczestnikiem Konkursu może być również osoba zatrudniona (na podstawie umowy o pracę, dzieło, zlecenie lub umowy o współpracy) w Develia S.A. lub w innych spółkach od niej zależnych, z wyłączeniem osób zatrudnionych w Dziale Sprzedaży Mieszkań.
 5. Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie danych osobowych Uczestników zgodnie z przepisami ustawy z 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych  osobowych (o ile takie będą ujawniane w toku programu i w związku z jego przebiegiem).
 6. Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy, o której mowa w pkt. 7 Organizator informuje uczestników konkursu, iż ich dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane w siedzibie Organizatora, na podstawie wyrażonej dobrowolnie przez uczestników zgody, wyłącznie w związku z wykonaniem postanowień niniejszego regulaminu. Każdy z Uczestników ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Administratorem danych osobowych zebranych w trakcie konkursu promocyjnej jest Organizator.
 7. Odpowiedzialność za ewentualne naruszenie dóbr osobistych osób trzecich na skutek złożenia przez Uczestnika nieprawdziwych oświadczeń ponosi wyłącznie Uczestnik.
§2. ZASADY PROWADZENIA KONKURSU PROMOCYJNEJ
 1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wskazanie potencjalnego nabywcy/klienta mieszkania w ramach inwestycji realizowanej przez Organizatora, na poniższych zasadach:
 • Osoba polecająca na stronie internetowej develia.pl/polecaj wypełnia formularz zgłoszeniowy, w którym niezbędnie jest podanie swoich danych oraz danych osoby polecanej (imię, nazwiska, e-mail). Na adres e-mailowy polecanego klienta zostanie przesłany e-mail z linkiem potwierdzającym zainteresowanie ofertą dewelopera. Po zaakceptowaniu przez nowego klienta zgłoszenia dane zostaną skierowane do działu sprzedaży Organizatora celem weryfikacji i prezentacji oferty.
 • Potencjalny nabywca/klient przy pierwszym kontakcie z Biurem Sprzedaży wypełnia Formularz zgłoszeniowy udziału w programie Nagrody za polecenie. Osoba polecająca powinna w terminie 5 dni roboczych przesłać drogą e-mail potwierdzenie powyższego polecenia wyrażając w nim zgodę na przetwarzanie danych osobowych, podanych w Formularzu zgłoszeniowym, przez spółki z Grupy Develia w celu realizacji zgłoszenia udziału w programie Nagrody za polecenie.
 1. Za nowego nabywcę/klienta uważa się osobę, która nie znajduje się w bazie kontaktów Organizatora (CRM), przy czym nie dotyczy to współmałżonka.
 2. Za sprzedane mieszkanie uważa się to mieszkanie:
  1. które jest przedmiotem umowy deweloperskiej zawartej ze wskazanym Klientem (zgłoszonym przez Uczestnika i potwierdzonym przez Organizatora) oraz
  2. Klient wpłacił co najmniej 20% wartości ww. umowy
 3. Potwierdzeniem sprzedaży mieszkania jest uzyskanie przez Uczestnika potwierdzenia wystawionego przez Organizatora zawierającego dane personalne Uczestnika oraz dane Klienta (w tym nr sprzedanego mieszkania, jego powierzchnia, data podpisania umowy).
 4. Wszystkie warunki, o których mowa w § 2 ust. 1, 3.a i 4 muszą zostać spełnione do dnia 31 grudnia 2022 r.
§3. NAGRODA
 1. Organizator przewidział następujące nagrody rzeczowe dla Uczestników określonych w par. 1 ust. 5 (do wyboru jedna za każdego nowego Klienta, który zawrze z Organizatorem umowę deweloperską), którzy skutecznie polecą ofertę Organizatora:
 • Sony Play Station 5
 • Telewizor Samsung 40’’
 • Oczyszczacz powietrza Rowenta lub Philips
 • Żelazko systemowe Philips PerfectCare Elite
 • Odkurzacz iRobot ROOMBA e7
 • Ekspres ciśnieniowy do kawy KRUPS lub DeLonghi
 • Aparat cyfrowy Sony DSC-HX400V
 • Wyciskarka wolnoobrotowa Hurom lub Kuvings
 • Odkurzacz pionowy Philips PowerPro Aqua 3w1

wraz z dodatkową nagroda pieniężną w wysokości 11,11% wartości nagrody.

Organizator dopuszcza zmianę nagrody rzeczowej wymienionej powyżej (na inną, podobną) w zależności od jej dostępności u wybranego dostawcy.

 1. Organizator przewidział dla pierwszych 50 Uczestników określonych w par. 1 ust. 6 nagrodę w postaci bonu Sodexo o wartości 1000 zł wraz z dodatkową nagroda pieniężną w wysokości 11,11% wartości nagrody.
 2. Z dodatkowych nagród pieniężnych przyznanych zwycięzcom, o których mowa w ust. 1 oraz w ust. 2 powyżej, Organizator jako płatnik podatku dochodowego potrąci i odprowadzi kwotę należną tytułem podatku dochodowego od osób fizycznych. Wobec powyższego Zwycięzcy zobowiązani są do podania wszystkich danych niezbędnych do przygotowania odpowiednich deklaracji podatkowych.
 3. Uczestnikom Konkursu nie przysługuje prawo do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego.
 4. Odbiór nagród przez zwycięzców Konkursu nastąpi w biurze sprzedaży lub innym miejscu wskazanym przez Organizatora.
 5. Organizator nie odpowiada za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych uniemożliwiające wręczenie nagrody.
§4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Wzięcie udziału w Konkursie oznacza zgodę jego Uczestnika na warunki określone niniejszym Regulaminem. Regulamin dostępny będzie w biurze sprzedaży Organizatora. W przypadku wątpliwości dotyczących zasad Konkursu Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji przedstawionych w niniejszym Regulaminie zasad i warunków.
 2. Uczestnikom przysługuje prawo do składania reklamacji, co do niezgodności Konkursu z niniejszym Regulaminem. Reklamacja powinna być złożona w formie pisemnej (listem poleconym) z dopiskiem „Konkurs za Polecenie” na adres Spółki. Organizator rozpatrzy reklamację w ciągu 7 dni roboczych od jej otrzymania oraz powiadomi o jej rozstrzygnięciu. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika, numer telefonu kontaktowego, dokładny opis i powód reklamacji.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania modyfikacji postanowień Regulaminu z ważnych powodów w każdym czasie, w tym rodzaju nagród przyznawanych w Konkursie, a także do zawieszenia, przerwania lub odwołania Konkursu bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem poszanowania praw nabytych uczestników Konkursu z czasu jego trwania lub w razie zmian w Regulaminie sprzed zmiany w Regulaminie.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 5. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym Konkursem będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat