ClickCease
Znajdź mieszkanie

Regulamin (ważny do 2018-05-24)

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) LC Corp Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu ustala niniejszy Regulamin (dalej jako „Regulamin”).

POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1.

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki i zasady świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu internetowego znajdującego się pod domeną develia.pl (dalej jako „Serwis”) oraz korzystania przez Użytkowników z oferowanych za jego pośrednictwem usług,  a także określa stosunki pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem oraz ich prawa i obowiązki.
 2. Właścicielem i Administratorem Serwisu jest spółka LC Corp Spółka Akcyjna z siedzibą  we Wrocławiu, przy ul. Powstańców Śląskich 2-4 (53-333 Wrocław), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000253077, posiadająca numer NIP 899-25-62-750, REGON 020246398, kapitał zakładowy: 447.558.311,00 zł (opłacony w całości).
 3. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej develia.pl.
 4. Wszelkie prawa do Serwisu, jak również informacje, obrazy, zdjęcia, wizualizacje, logotypy, teksty, dane oraz materiały, jak również znaki towarowe dostępne w Serwisie stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych lub innych praw, które przysługują Administratorowi  lub osobom trzecim i podlegają ochronie prawnej. Użytkownik jest uprawniony jedynie do zapoznania się z ich treścią. Bez uprzedniej zgody Administratora zabronione jest jakiekolwiek kopiowanie ww. elementów w celu ich wykorzystania zarówno w całości,  w części jaki i w formie zmodyfikowanej.

 

DEFINICJE
§2.

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:

a. Administrator – LC Corp Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu jako podmiot świadczący usługę dostępu do zasobów Serwisu znajdującego się pod adresem develia.pl;

b. Adres e-mail Użytkownika – adres poczty elektronicznej, której wyłącznym dysponentem jest Użytkownik, konieczny do skontaktowania się z Administratorem za pośrednictwem formularza kontaktowego;  

c. Formularz kontaktowy – dokument elektroniczny, znajdujący się w Serwisie służący do skontaktowania się z Administratorem, np. pod adresem http://develia.pl/pl/kontakt;

d. Regulamin – niniejszy Regulamin;

e. Serwis – portal internetowy dostępny pod adresem develia.pl;

f. Użytkownik – osoba korzystająca z Serwisu. Użytkownikiem może być każda osoba, która spełnia zasady i warunki korzystania z Serwisu, określone w niniejszym Regulaminie.

 

ZASADY I WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU
§3.

 1. W ramach Serwisu świadczone są usługi w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Dostęp do Serwisu nie wymaga spełnienia jakichkolwiek formalności, w szczególności nie wymaga dokonania rejestracji oraz logowania, jedynie w przypadku gdy Użytkownik będzie chciał skontaktować się z Administratorem poprzez wypełnienie Formularza kontaktowego, wymagane  jest podanie danych osobowych.
 3. Serwis prowadzony jest w związku z działalnością Administratora oraz spółek należących do grupy kapitałowej LC Corp w celach informacyjnych oraz marketingowych. Serwis nie umożliwia zawierania transakcji, w szczególności zakupu mieszkań, domów ani lokali. Wszelkie informacje dostępne w Serwisie mają charakter jedynie informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Informacje dotyczące aktualnej oferty udzielane są przez właściwe biura sprzedaży.
 4. Korzystając z serwisu Użytkownik akceptuje niniejszy Regulamin oraz zobowiązuje się do korzystania z Serwisu zgodnie z prawem oraz poniższymi postanowieniami.

 

§4.

 1. Dostęp do Serwisu ma charakter nieodpłatny i nieograniczony w czasie.
 2. Za pośrednictwem Serwisu Użytkownik ma możliwość:

a. pozyskiwania informacji o nieruchomościach prezentowanych przez Administratora za pośrednictwem Serwisu, m.in. lokalach mieszkalnych, lokalach usługowych oraz domach oferowanych do sprzedaży przez spółki należące do grupy kapitałowej LC Corp, z zastrzeżeniem postanowień § 3 ust. 3 powyżej,

b. pozyskiwania informacji dotyczących działalności Administratora oraz spółek należących do grupy kapitałowej LC Corp, promocjach oraz organizowanych konkursach,

c. pozyskiwania informacji związanych z obowiązkami Administratora jako spółki giełdowej,

d. skontaktowania się z Administratorem za pośrednictwem Formularza kontaktowego.

 

§5.

 1. Dla prawidłowego korzystania z Serwisu zalecany jest spełnienie przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Użytkownik następujących minimalnych wymagań technicznych:

a. połączenie z siecią Internet,

b. Przeglądarka internetowa - jedna z następujących aplikacji komputerowych Mozilla Firefox 17 lub wyższy, Internet Explorer 8 lub wyższy, Opera 12 lub wyższy, Safari 5 lub wyższy, Chrome 25 lub wyższy, lub inna zgodna,

c. zastosowania w pewnych przypadkach niezbędnego oprogramowania (np. Quicktime, Adobe Reader),

d. konto poczty e-mail (w przypadku korzystania z Formularza kontaktowego).

 1. Administrator zastrzega, iż przy cyfrowym przetwarzaniu danych mogą wystąpić błędy. W szczególności używanie różnych przeglądarek oraz indywidualne ustawienia oprogramowania mogą powodować różnice w wyświetlaniu treści.

 

PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKÓW
§6.

 1. Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu Użytkownik jest zobowiązany do uprzedniego zapoznania się z postanowieniami zawartymi w Regulaminie.
 2. Użytkownik jest zobowiązany powstrzymać od wszelkich działań utrudniających lub zakłócających funkcjonowanie lub korzystanie z Serwisu.
 3. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za czynności wykonywane w ramach Serwisu.
 4. W przypadku gdy Użytkownik wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych lub/ oraz na otrzymywanie ofert handlowych drogą elektroniczną, ma on prawo w każdym czasie odwołać taką  zgodę.
 5. Zabronione jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym.

 

PRAWA I OBOWIĄZKI ADMINISTRATORA
§7.

 1. Administrator jest zobowiązany do zapewnienia możliwie najwyższej jakości i stabilności Serwisu.
 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za przerwy i zakłócenia spowodowane działaniem sił wyższych, bądź nieuprawnionym działaniem podmiotów trzecich, jak również za czasową niemożność korzystania z Serwisu, spowodowaną wprowadzaniem nowych rozwiązań lub udogodnień w ramach Serwisu.
 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakikolwiek działania lub zaniechania Użytkowników i podmiotów trzecich, ani za wykorzystanie przez nich danych innych Użytkowników niezgodnie z celem działania Serwisu.
 4. Administrator zastrzega sobie możliwość modyfikacji oraz zmiany funkcjonalności Serwisu w dowolnym czasie, w szczególności poprzez wprowadzanie nowych usług, funkcji i udogodnień dla Użytkowników, modyfikowania bądź usuwania treści zawartych w Serwisie, w tym informacji o dostępnej ofercie.
 5. Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia świadczenia Usług w Serwisie w przypadku prowadzenia prac konserwacyjnych Serwisu. 
 6. Administrator zastrzega sobie prawo do całkowitego zaprzestania funkcjonowania Serwisu i udostępniania oferowanych usług w każdym czasie, bez podania przyczyn.

 

WARUNKI KORZYSTANIA Z FORMULARZA KONTAKTOWEGO
§8.

 

 1. Korzystanie z Formularza kontaktowego za pośrednictwem Serwisu dostępne jest wyłącznie dla osób, które spełniają poniższe warunki:

a. Użytkownik jest osobą fizyczną,

b. Użytkownik ukończył 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych lub w przypadku gdy Użytkownikiem jest osoba małoletnia i/lub nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, pod warunkiem c. uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego,

Użytkownik dokona czynności o których mowa w ust.2 poniżej.

 1. Celem skorzystania z Formularza kontaktowego Użytkownik dokonuje czynności, na które składa się:

a. wypełnienie Formularza kontaktowego poprzez podanie następujących danych: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu oraz treści wiadomości,

b. potwierdzenie, że zapoznał się z treścią Regulaminu i Polityki prywatności oraz że akceptuje on ich postanowienia,

c. potwierdzenie, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie,

d. potwierdzenie, że wyraża zgodę na otrzymywanie ofert handlowych drogą elektroniczną (opcjonalnie),

e. potwierdzenie chęci kontaktu poprzez naciśnięcie na link zawarty w Formularzu kontaktowym „WYŚLIJ WIADOMOŚĆ”.

 1. Zabronione jest podawanie fałszywych danych osobowych, jak również podawanie danych osobowych innej osoby, bez jej pozwolenia oraz podanie adresu e-mail, którego nie jest się właścicielem, bez jego zgody.
 2. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść podanych przez siebie danych, w tym również odpowiedzialność za ewentualne naruszenie praw osób trzecich.

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI
§9.

 1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.) jest LC Corp S.A. z siedzibą we Wrocławiu.
 2. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są w następujących celach: skontaktowania się przez Administratora z Użytkownikiem po uzyskaniu danych Użytkownika za pośrednictwem Formularza kontaktowego w sprawie zakupu mieszkania, obsługi posprzedażowej, sprzedaży/zakupu gruntów, relacji inwestorskich, informacji prasowych, danych teleadresowych; postępowania reklamacyjnego, korespondencji prowadzonej pomiędzy Stronami, cele statystyczne i archiwalne Administratora.
 3. Za zgodą wyrażoną przez Użytkownika, jego dane osobowe mogą być udostępnianie również przez inne podmioty, w szczególności z grupy kapitałowej LC Corp, w celach objętych zgodą Użytkownika.
 4. Przetwarzane są następujące dane osobowe Użytkownika: imię, nazwisko, nr telefonu, adres e-mail oraz adres IP Użytkownika.
 5. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednak jest warunkiem koniecznym do skorzystania z Formularza kontaktowego. 
 6. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są wyłącznie na podstawie zgody wyrażonej przez osobę, której dane dotyczą, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola podczas wypełniania Formularza kontaktowego.
 7. Użytkownik ma prawo dostępu oraz modyfikacji swoich danych. Każdemu Użytkownikowi przysługuje również prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych poprzez przesłanie odpowiedniego żądania na adres poczty elektronicznej: ochronadanych@develia.pl
 8. Administrator zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych Użytkowników poprzez stosowanie adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych, niezbędnych do zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych w ramach Serwisu.
 9. Administrator spełnia wszelkie wymogi ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
 10. Administrator jest uprawniony do ujawnienia administrowanych danych osobowych podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa (np. sąd, policja), w przypadkach określonych w Regulaminie oraz wynikających z obowiązującego stanu prawnego.
 11. W przypadku korzystania przez Użytkownika z Serwisu w sposób niezgodny z Regulaminem lub obowiązującymi przepisami prawa, Administrator ma prawo do wykorzystania danych Użytkownika w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności.

 

PRZEPISY KOŃCOWE
§10.

 

 1. Uwagi oraz reklamacje dotyczące działania Serwisu oraz postanowień niniejszego Regulaminu należy zgłaszać drogą elektroniczną na adres mailowy webmaster@develia.pl lub biuro@develia.pl, jak również poprzez formularz kontaktowy umieszczony na stronie głównej za pośrednictwem linka „Znalazłem błąd”. Administrator zastrzega sobie możliwość nierozpoznawania uwag lub reklamacji wynikających z nieznajomości obowiązujących przepisów prawa, postanowień niniejszego Regulaminu lub informacji ogłoszonych w Serwisie.
 2. Administrator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w każdym czasie z uwagi na zmianę charakteru Serwisu, oferowanych usług, czy wymagań technicznych. Zmiany wchodzą w życie z chwilą umieszczenia zmienionego tekstu Regulaminu na stronie internetowej develia.pl.
 3. Prawem właściwym jest prawo polskie.
 4. Wszelkie spory wynikające lub związane z niniejszym Regulaminem lub korzystaniem z Serwisu, będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.
 5. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu.
 6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) oraz Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku (tekst jedn. z dnia 17 maja 2006r. - Dz.U. Nr 90, poz. 631).

 

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) LC Corp Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu ustala niniejszy Regulamin (dalej jako „Regulamin”).

POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1.

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki i zasady świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu internetowego znajdującego się pod domeną develia.pl (dalej jako „Serwis”) oraz korzystania przez Użytkowników z oferowanych za jego pośrednictwem usług,  a także określa stosunki pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem oraz ich prawa i obowiązki.
 2. Właścicielem i Administratorem Serwisu jest spółka LC Corp Spółka Akcyjna z siedzibą  we Wrocławiu, przy ul. Powstańców Śląskich 2-4 (53-333 Wrocław), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000253077, posiadająca numer NIP 899-25-62-750, REGON 020246398, kapitał zakładowy: 447.558.311,00 zł (opłacony w całości).
 3. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej develia.pl.
 4. Wszelkie prawa do Serwisu, jak również informacje, obrazy, zdjęcia, wizualizacje, logotypy, teksty, dane oraz materiały, jak również znaki towarowe dostępne w Serwisie stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych lub innych praw, które przysługują Administratorowi  lub osobom trzecim i podlegają ochronie prawnej. Użytkownik jest uprawniony jedynie do zapoznania się z ich treścią. Bez uprzedniej zgody Administratora zabronione jest jakiekolwiek kopiowanie ww. elementów w celu ich wykorzystania zarówno w całości,  w części jaki i w formie zmodyfikowanej.

 

DEFINICJE
§2.

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Administrator – LC Corp Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu jako podmiot świadczący usługę dostępu do zasobów Serwisu znajdującego się pod adresem develia.pl;
 2. Adres e-mail Użytkownika – adres poczty elektronicznej, której wyłącznym dysponentem jest Użytkownik, konieczny do skontaktowania się z Administratorem za pośrednictwem formularza kontaktowego;  
 3. Formularz kontaktowy – dokument elektroniczny, znajdujący się w Serwisie służący do skontaktowania się z Administratorem, np. pod adresem http://develia.pl/pl/kontakt;
 4. Regulamin – niniejszy Regulamin;
 5. Serwis – portal internetowy dostępny pod adresem develia.pl;
 6. Użytkownik – osoba korzystająca z Serwisu. Użytkownikiem może być każda osoba, która spełnia zasady i warunki korzystania z Serwisu, określone w niniejszym Regulaminie.

 

ZASADY I WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU
§3.

 1. W ramach Serwisu świadczone są usługi w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Dostęp do Serwisu nie wymaga spełnienia jakichkolwiek formalności, w szczególności nie wymaga dokonania rejestracji oraz logowania, jedynie w przypadku gdy Użytkownik będzie chciał skontaktować się z Administratorem poprzez wypełnienie Formularza kontaktowego, wymagane  jest podanie danych osobowych.
 3. Serwis prowadzony jest w związku z działalnością Administratora oraz spółek należących do grupy kapitałowej LC Corp w celach informacyjnych oraz marketingowych. Serwis nie umożliwia zawierania transakcji, w szczególności zakupu mieszkań, domów ani lokali. Wszelkie informacje dostępne w Serwisie mają charakter jedynie informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Informacje dotyczące aktualnej oferty udzielane są przez właściwe biura sprzedaży.
 4. Korzystając z serwisu Użytkownik akceptuje niniejszy Regulamin oraz zobowiązuje się do korzystania z Serwisu zgodnie z prawem oraz poniższymi postanowieniami.

§4.

 1. Dostęp do Serwisu ma charakter nieodpłatny i nieograniczony w czasie.
 2. Za pośrednictwem Serwisu Użytkownik ma możliwość:
  1. pozyskiwania informacji o nieruchomościach prezentowanych przez Administratora za pośrednictwem Serwisu, m.in. lokalach mieszkalnych, lokalach usługowych oraz domach oferowanych do sprzedaży przez spółki należące do grupy kapitałowej LC Corp, z zastrzeżeniem postanowień § 3 ust. 3 powyżej,
  2. pozyskiwania informacji dotyczących działalności Administratora oraz spółek należących do grupy kapitałowej LC Corp, promocjach oraz organizowanych konkursach,
  3. pozyskiwania informacji związanych z obowiązkami Administratora jako spółki giełdowej,
  4. skontaktowania się z Administratorem za pośrednictwem Formularza kontaktowego.

§5.

 1. Dla prawidłowego korzystania z Serwisu zalecany jest spełnienie przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Użytkownik następujących minimalnych wymagań technicznych:
 1. połączenie z siecią Internet,
 2. Przeglądarka internetowa - jedna z następujących aplikacji komputerowych Mozilla Firefox 17 lub wyższy, Internet Explorer 8 lub wyższy, Opera 12 lub wyższy, Safari 5 lub wyższy, Chrome 25 lub wyższy, lub inna zgodna,
 3. zastosowania w pewnych przypadkach niezbędnego oprogramowania (np. Quicktime, Adobe Reader),
 4. konto poczty e-mail (w przypadku korzystania z Formularza kontaktowego).
 1. Administrator zastrzega, iż przy cyfrowym przetwarzaniu danych mogą wystąpić błędy. W szczególności używanie różnych przeglądarek oraz indywidualne ustawienia oprogramowania mogą powodować różnice w wyświetlaniu treści.

PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKÓW
§6.

 1. Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu Użytkownik jest zobowiązany do uprzedniego zapoznania się z postanowieniami zawartymi w Regulaminie.
 2. Użytkownik jest zobowiązany powstrzymać od wszelkich działań utrudniających lub zakłócających funkcjonowanie lub korzystanie z Serwisu.
 3. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za czynności wykonywane w ramach Serwisu.
 4. W przypadku gdy Użytkownik wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych lub/ oraz na otrzymywanie ofert handlowych drogą elektroniczną, ma on prawo w każdym czasie odwołać taką  zgodę.
 5. Zabronione jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym.

 

PRAWA I OBOWIĄZKI ADMINISTRATORA
§7.

 1. Administrator jest zobowiązany do zapewnienia możliwie najwyższej jakości i stabilności Serwisu.
 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za przerwy i zakłócenia spowodowane działaniem sił wyższych, bądź nieuprawnionym działaniem podmiotów trzecich, jak również za czasową niemożność korzystania z Serwisu, spowodowaną wprowadzaniem nowych rozwiązań lub udogodnień w ramach Serwisu.
 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakikolwiek działania lub zaniechania Użytkowników i podmiotów trzecich, ani za wykorzystanie przez nich danych innych Użytkowników niezgodnie z celem działania Serwisu.
 4. Administrator zastrzega sobie możliwość modyfikacji oraz zmiany funkcjonalności Serwisu w dowolnym czasie, w szczególności poprzez wprowadzanie nowych usług, funkcji i udogodnień dla Użytkowników, modyfikowania bądź usuwania treści zawartych w Serwisie, w tym informacji o dostępnej ofercie.
 5. Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia świadczenia Usług w Serwisie w przypadku prowadzenia prac konserwacyjnych Serwisu. 
 6. Administrator zastrzega sobie prawo do całkowitego zaprzestania funkcjonowania Serwisu i udostępniania oferowanych usług w każdym czasie, bez podania przyczyn.

 

WARUNKI KORZYSTANIA Z FORMULARZA KONTAKTOWEGO
§8.

 1. Korzystanie z Formularza kontaktowego za pośrednictwem Serwisu dostępne jest wyłącznie dla osób, które spełniają poniższe warunki:
 1. Użytkownik jest osobą fizyczną,
 2. Użytkownik ukończył 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych lub w przypadku gdy Użytkownikiem jest osoba małoletnia i/lub nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego,
 3. Użytkownik dokona czynności o których mowa w ust.2 poniżej.
 1. Celem skorzystania z Formularza kontaktowego Użytkownik dokonuje czynności, na które składa się:
 1. wypełnienie Formularza kontaktowego poprzez podanie następujących danych: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu oraz treści wiadomości,
 2. potwierdzenie, że zapoznał się z treścią Regulaminu i Polityki prywatności oraz że akceptuje on ich postanowienia,
 3. potwierdzenie, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie,
 4. potwierdzenie, że wyraża zgodę na otrzymywanie ofert handlowych drogą elektroniczną (opcjonalnie),
 5. potwierdzenie chęci kontaktu poprzez naciśnięcie na link zawarty w Formularzu kontaktowym „WYŚLIJ WIADOMOŚĆ”.
 1. Zabronione jest podawanie fałszywych danych osobowych, jak również podawanie danych osobowych innej osoby, bez jej pozwolenia oraz podanie adresu e-mail, którego nie jest się właścicielem, bez jego zgody.
 2. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść podanych przez siebie danych, w tym również odpowiedzialność za ewentualne naruszenie praw osób trzecich.

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI
§9.

 1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.) jest LC Corp S.A. z siedzibą we Wrocławiu.
 2. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są w następujących celach: skontaktowania się przez Administratora z Użytkownikiem po uzyskaniu danych Użytkownika za pośrednictwem Formularza kontaktowego w sprawie zakupu mieszkania, obsługi posprzedażowej, sprzedaży/zakupu gruntów, relacji inwestorskich, informacji prasowych, danych teleadresowych; postępowania reklamacyjnego, korespondencji prowadzonej pomiędzy Stronami, cele statystyczne i archiwalne Administratora.
 3. Za zgodą wyrażoną przez Użytkownika, jego dane osobowe mogą być udostępnianie również przez inne podmioty, w szczególności z grupy kapitałowej LC Corp, w celach objętych zgodą Użytkownika.
 4. Przetwarzane są następujące dane osobowe Użytkownika: imię, nazwisko, nr telefonu, adres e-mail oraz adres IP Użytkownika.
 5. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednak jest warunkiem koniecznym do skorzystania z Formularza kontaktowego. 
 6. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są wyłącznie na podstawie zgody wyrażonej przez osobę, której dane dotyczą, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola podczas wypełniania Formularza kontaktowego.
 7. Użytkownik ma prawo dostępu oraz modyfikacji swoich danych. Każdemu Użytkownikowi przysługuje również prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych poprzez przesłanie odpowiedniego żądania na adres poczty elektronicznej: ochronadanych@develia.pl
 8. Administrator zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych Użytkowników poprzez stosowanie adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych, niezbędnych do zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych w ramach Serwisu.
 9. Administrator spełnia wszelkie wymogi ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
 10. Administrator jest uprawniony do ujawnienia administrowanych danych osobowych podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa (np. sąd, policja), w przypadkach określonych w Regulaminie oraz wynikających z obowiązującego stanu prawnego.
 11. W przypadku korzystania przez Użytkownika z Serwisu w sposób niezgodny z Regulaminem lub obowiązującymi przepisami prawa, Administrator ma prawo do wykorzystania danych Użytkownika w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności.

PRZEPISY KOŃCOWE
§10.

 1. Uwagi oraz reklamacje dotyczące działania Serwisu oraz postanowień niniejszego Regulaminu należy zgłaszać drogą elektroniczną na adres mailowy webmaster@develia.pl lub biuro@develia.pl, jak również poprzez formularz kontaktowy umieszczony na stronie głównej za pośrednictwem linka „Znalazłem błąd”. Administrator zastrzega sobie możliwość nierozpoznawania uwag lub reklamacji wynikających z nieznajomości obowiązujących przepisów prawa, postanowień niniejszego Regulaminu lub informacji ogłoszonych w Serwisie.
 2. Administrator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w każdym czasie z uwagi na zmianę charakteru Serwisu, oferowanych usług, czy wymagań technicznych. Zmiany wchodzą w życie z chwilą umieszczenia zmienionego tekstu Regulaminu na stronie internetowej develia.pl.
 3. Prawem właściwym jest prawo polskie.
 4. Wszelkie spory wynikające lub związane z niniejszym Regulaminem lub korzystaniem z Serwisu, będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.
 5. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu.
 6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) oraz Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku (tekst jedn. z dnia 17 maja 2006r. - Dz.U. Nr 90, poz. 631).

Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat