ClickCease
Znajdź mieszkanie

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2010 roku


Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd LC Corp S.A. („Emitent”) podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w roku 2010:

  1. Skonsolidowany i jednostkowy raport roczny za rok 2009 – 22 marca 2010 r.
  2. Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2010 r. – 14 maja 2010 r.
  3. Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2010 r. – 31 sierpnia 2010 r.
  4. Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2010 r. – 12 listopada 2010 r.

    Jednocześnie Emitent informuje o rezygnacji z publikacji skonsolidowanego sprawozdania kwartalnego za IV kwartał 2009 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania kwartalnego za II kwartał 2010 r. na podstawie, odpowiednio, §102 ust. 1 oraz §101 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

    Ponadto, zgodnie z § 83 ust. 1 i 3 Rozporządzenia, Emitent informuje, iż w raportach skonsolidowanych kwartalnych i półrocznym zawarte będą odpowiednio kwartalne i półroczne skrócone jednostkowe sprawozdania finansowe. Tym samym Emitent nie będzie przekazywał odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych oraz odrębnego jednostkowego raportu półrocznego.

    Podstawa prawna: 56 ust. 1 pkt 2 lit a) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. Nr 184, poz. 1539 z 2005 r. ze zmianami) w związku z § 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 ze zmianami).