ClickCease
Znajdź mieszkanie

Wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela LC Corp S.A.


Zarząd LC Corp S.A. („Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 94/2016 z dnia 28 września 2016 r. informuje, iż powziął w dniu dzisiejszym informację o podjęciu przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych S.A. uchwały nr 1177/2016 z dnia 9 listopada 2016 r. oraz  o podjęciu przez Zarząd BondSpot S.A. uchwały nr 247/16 z dnia 9 listopada 2016 r. o wprowadzeniu do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst 15.000 obligacji na okaziciela serii LCC007100521 spółki LC Corp S.A. o wartości nominalnej 1.000 zł każda.

 

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 lit a) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (D.U. Nr 184, poz. 1539 z 2005 roku ze zmianami) w związku z § 34 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 ze zmianami).