ClickCease
Znajdź mieszkanie

Wybór biegłego rewidenta


Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarzad LC Corp S.A. ("Emitent") na podstawie § 5 ust. 1 pkt 19 Rozporzadzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartosciowych oraz warunków uznawania za równowa#ne informacji wymaganych przepisami prawa panstwa niebedacego panstwem członkowskim informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 11.12.2009 r. Rada Nadzorcza Emitenta działajac zgodnie ze Statutem Spółki podjeła uchwałe dotyczaca wyboru firmy audytorskiej w celu dokonania badania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2009.

Wybrana została firma Ernst & Young Audit Sp. z o.o. z siedziba w Warszawie, ul. Rondo ONZ 1. Ernst & Young Audit Sp. z o.o. jest podmiotem wpisanym pod numerem 130 na liste podmiotów uprawnionych do badania sprawozdan finansowych, prowadzona przez Krajowa Rade Biegłych Rewidentów. Ernst & Young Audit Sp. z o.o. badała sprawozdanie finansowe Emitenta za rok 2006 i 2007 oraz sprawozdanie finansowe Emitenta za pierwsze półrocze 2008 roku. Umowa z biegłym rewidentem zostanie zawarta na czas wykonania badania.

Wybór podmiotu uprawnionego do badania nastapił zgodnie z obowiazujacymi przepisami i normami zawodowymi.