ClickCease
Znajdź mieszkanie

Zawiadomienie dokonane w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.


Podstawa prawna: Art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Zarząd LC Corp S.A. („Emitent") informuje, że w dniu 26 maja 2014 r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi od członka Zarządu Emitenta, który poinformował, że w dniu 22 maja 2014 r. dokonał nabycia 6.000 akcji zwykłych na okaziciela LC Corp S.A. w wyniku transakcji sesyjnej zwykłej na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie; średnia cena za akcję wynosiła 1,85 zł. Łączna wartość transakcji wyniosła 11.100,00 zł.
Osoba, której dotyczy zawiadomienie nie wyraziła zgody na publikację danych osobowych.