ClickCease
Znajdź mieszkanie

Zawiadomienie dokonane w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.


Podstawa prawna: Art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Zarząd LC Corp S.A. („Emitent") informuje, że w dniu 16 kwietnia 2014 r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi od członka Zarządu Emitenta, który poinformował, że zgodnie z informacją powziętą od osoby blisko z nim związanej (w rozumieniu art. 160 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi) w dniu 14 kwietnia 2014 r. osoba ta dokonała nabycia 10.050 akcji zwykłych na okaziciela LC Corp S.A. w wyniku transakcji sesyjnej zwykłej na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie; cena za akcję wynosiła 1,98 zł.
Osoba, której dotyczy zawiadomienie nie wyraziła zgody na publikację danych osobowych.

Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat