ClickCease
Znajdź mieszkanie

Zgłoszenie przez akcjonariusza projektu uchwały dotyczącej spraw objętych porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zgłoszenie kandydata na Członka Rady Nadzorczej


Zarząd LC Corp S.A. („Emitent” lub „Spółka”), informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym tj. 22 czerwca 2018 r. od Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU S.A. reprezentującą Otwarty Fundusz Emerytalny PZU „Złota Jesień” (Akcjonariusz Emitenta) wniosku ze zgłoszeniem projektu uchwały dotyczącej spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LC Corp S.A. zwołanego na dzień 27 czerwca 2018 r.

 

Projekt zgłoszonej uchwały stanowi załącznik do niniejszego raportu.

 

Emitent informuje, że projekt uchwały zgłoszonej przez Akcjonariusza dostępny jest także na jego stronie internetowej pod adresem www.develia.pl.

 

Jednocześnie Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU S.A. reprezentującą Otwarty Fundusz Emerytalny PZU „Złota Jesień” (Akcjonariusz Emitenta), w związku ze zwołanym na dzień 27 czerwca 2018 r. Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem LC Corp S.A. zgłosiło kandydaturę Pana Michała Wnorowskiego na Członka Rady Nadzorczej Emitenta. Zgodnie z przekazaną informacją i złożonymi oświadczeniami, Pan Michał Wnorowski wyraził zgodę na kandydowanie oraz oświadczył że spełnia kryteria stawiane niezależnym członkom Rady Nadzorczej.

 

Wraz z kandydaturą, o której mowa powyżej, Spółka otrzymała życiorys zawodowy kandydata oraz oświadczenie wraz ze zgodą na kandydowanie do Rady Nadzorczej Spółki. Życiorys zawodowy kandydata oraz oświadczenie wraz ze zgodą na kandydowanie stanowią załączniki do niniejszego raportu.

 

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 lit a) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w związku z § 19 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim(Dz.U. 2018 poz. 757).

Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat