ClickCease
Znajdź mieszkanie

Zmiana terminu przekazania raportu okresowego


Zarząd LC Corp S.A. (dalej: Spółka lub Emitent) informuje, że skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2017 r., którego termin przekazania do publicznej wiadomości został wyznaczony na dzień 15 listopada 2017 r. (Raport bieżący nr 10/2017 z dnia 30 stycznia 2017r.) zostanie przekazany do publicznej wiadomości w dniu 13 listopada 2017 r.

 

Podstawa prawna: 56 ust. 1 pkt 2 lit a) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. Nr 184, poz. 1539 z 2005 r. ze zmianami) w związku z § 103 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 ze zmianami). 

Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat