ClickCease
Znajdź mieszkanie

Zmiana terminu publikacji jednostkowego raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2018 rok


Zarząd LC Corp S.A. („Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 02/2019 z dnia 21 stycznia 2019 roku oraz do raportu nr 9/2019 z dnia 14 marca 2019 roku, informuje że zmianie uległ termin publikacji jednostkowego raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego Emitenta za rok obrotowy 2018. Podany raportem bieżącym 02/2019 pierwotny termin publikacji w/w raportów został określony na dzień 21 marca 2019 r. Następnie raportem bieżącym nr 9/2019 termin przekazania do publicznej wiadomości obydwu raportów został zmieniony i wyznaczony na dzień 30 kwietnia 2019 r. Nowy termin publikacji obydwu raportów Emitenta za rok obrotowy 2018 to 25 kwietnia 2019 r..

 

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. Nr 184, poz. 1539 z 2005 r. ze zmianami) w związku z § 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.